ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

1. คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ

 1. งานธุรการ
 2. งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ
 3. งานกำลังพล
 4. งานวินัย
 5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
 6. งานยุทธศาสตร์
 7. งานงบประมาณ
 8. งานพัสดุ
 9. งานการเงิน
 10. ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
 11. การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล

2. คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม

 1. คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจ
 2. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม 2564

3. คู่มือปฏิบัติงานจราจร

4. คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน

5. คู่มือปฏิบัติงานสืบสวน

^