ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

ITA 2567

POLICE-ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O1:โครงสร้างอัตตรากำลังและข้อมูลผู้บริหาร   O2: อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ  
O3: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O4: ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ของสถานีตำรวจ
O5: ข้อมูลติดต่อและช่องทางการ ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
O6: การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
O7: รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน O8: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
O9: คู่มือการให้บริการประชาชน O10: E-Service
O11: ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ O12: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O13:ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา O14: ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O15:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O16:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังผล
O17: ช่องทางการแจ้งเรื่องและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต O18:ประการนโยบายต่อต้านการับสินบน( Anti-Bribery Policy )
O19: การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ O20:การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
O21:การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน O22: คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม
O23: การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาคการจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ O24: มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O25: การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
^