ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

การม่ีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานี

พันตำรวจเอกพิสุทธิ์  จันทรสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปู  ร่วมกับหัวหน้างานทุกสายงาน เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน ประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำเนินการ เกี่ยวกับ กระประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment :ITA
^