ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

ITA

O1:โครงสร้างอัตตรากำลังพล O2: อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
O3: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O4: ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ของสถานีตำรวจ
O5: ข้อมูลติดต่อ/Q&A และช่องทางรับฟังความคิดเห็น O6: การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผมการดำเนินงาน
O7: แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี O8: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
O9: คู่มือการให้บริการประชาชน O10: E-Service
O11: ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ O12: แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น
O13: มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ O14: แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา
O15:แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน O16: สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา
O17: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18: ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
O19: ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง O20: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O21: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังผล O22: ช่องทางการแจ้งเรื่องและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O23: ประกาศนโยบายด้านการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขัวญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ O24: การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ
O25: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O26: แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
O27: คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม O28: แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีและผลการดำเนินการตามแผนฯ
O29: การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลางและสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร O30: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
^